Sakrament małżeństwa

1. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić sie do kancelarii parafialne w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego co najmniej na trzy miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu. Jeśli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzinna, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.

2. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa ?konkordatowego"

- Dowody osobiste

- Świadectwo chrztu św. zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania / jeśli chrzest był w innej parafii/ i adnotację o stanie wolnym kandydatów. Dokument nie powinien być starszy niż 6 miesięcy od daty wystawienia.

- Świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły a w przypadku braku potwierdzenia odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego.

- Trzy egzemplarze ?zaświadczenia stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa /pobiera się w USC i ważne jest sześć miesiący od daty wydania/.

- Odpis aktu małżeństwa cywilnego z USC, jeśli było wcześniej zawarte.

- Zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i wizyt w poradnie rodzinnej.

ZOBACZ: - SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH - link.

3. Narzeczeni, którzy nie są bierzmowani oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły podstawowej mają obowiązek ukończenia tzw. katechumenatu /10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii/ odbywają się w Sanktuarium MBWW w Oświęcimiu.

4. Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie / mogą być tej samej płci/. Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste. Jeśli ślub odbywa się w czasie Mszy św. wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

W/w wymagania dla pragnących przyjąć sakrament małżeństwa wynikają z przepisów prawa kościelnego i cywilnego naszego kraju.

5. Sprawy przedmałżeńskie, organizacja ślubu w kościele, kwestie szczegółowe są załatwiane w kancelarii w godzinach urzędowania.